...بعدها رئیس جمهور شدید و ردای وزارت ارشاد اسلامی را بر تن «عطاءالله مهاجران